SESIONET INFORMUESE – THIRRJA PËR PROJEKT-PROPOZIME NË FUSHËN E INTEGRIMIT SOCIAL TË TË RINJVE

Thirrja për projekt-propozime në fushën e integrimit social të të rinjve

Sesionet informuese

Me qëllim të informimit lidhur me mundësinë e aplikimit në thirrjen e hapur përmes skemës “Përkrahja e Luksemburgut për Shoqërinë Civilë në Kosovë”, KCSF fton Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) e interesuara të marrin pjesë në sesionet informuese në këto lokacione: