Rishpallje e ftesës për ofertim – pajisje multimediale

Në kuadër të Programit për Angazhim të Qytetarëve (Citizen Engagement Activity), KCSF fton ofertuesit e interesuar të ofertojnë për pajisje multimediale, sipas specifikimeve të paraqitura në Termat e Referencës më poshtë.

Afati i fundit për dërgim të ofertave është data 28 korrik 2022. Ofertat duhet të dërgohen me email në tender@kcsfoundation.org duke specifikuar numrin e referencës RFP 05/2022 në subjektin e emailit.

Ofertat e dërguara pas afatit dhe ato që nuk përkojnë me kërkesat dhe format përkatëse nuk do të shqyrtohen.