Mobilizimi i burimeve të reja për OShC-të, thirrje për aplikim për trajnim të trajnerëve