FTESË PËR PROPOZIME – FURNIZIMI DHE SERVISIMI I GJENERATORIT

KCSF fton Operatorët Ekonomikë të aplikojnë për Ftesë për propozime për Furnizimi dhe servisimi i gjeneratorit. Të gjitha informatat e detajuara të ftesës, së bashku me formularët e nevojshëm për t’u plotësuar, mund t’i gjeni më poshtë në dosjen e plotë të tenderit.

Ofertat duhet të dërgohen me email në tender@kcsfoundation.org duke specifikuar numrin e referencës FPP 07/2022 në subjektin e emailit. Ofertat e dërguara pas afatit dhe ato që nuk përkojnë me kërkesat dhe format përkatëse nuk do të shqyrtohen.

Afati i fundit për dërgim të ofertave është data 7 nëntor 2022, ora 16:00.

Të gjitha informatat e detajuara, përfshirë formularët që duhen plotësuar, mund të shkarkohen më poshtë.