FTESË PËR KUOTIM TË ÇMIMIT – FURNIZIM ME LLAPTOPË DHE PC DESKTOP

KCSF fton Operatorët Ekonomikë të aplikojnë për Kuotim të Çmimit për Furnizim me llaptopë dhe PC desktop. Të gjitha informatat e detajuara të kërkesës, së bashku me formularët e nevojshëm për t’u plotësuar, mund t’i gjeni më poshtë në dosjen e plotë të tenderit.

Ofertat duhet të dërgohen me email në tender@kcsfoundation.org duke specifikuar numrin e referencës RFQ 03/2022 në subjektin e emailit. Ofertat e dërguara pas afatit dhe ato që nuk përkojnë me kërkesat dhe format përkatëse nuk do të shqyrtohen.

Afati i fundit për dërgim të ofertave është data 8 shtator 2022, ora 16:00.

Të gjitha informatat e detajuara, përfshirë formularët që duhen plotësuar, mund të shkarkohen nga vegëzat më poshtë.