FTESË PËR KOUTIM TË ÇMIMIT:Anketa me organizata të shoqërisë civile.

Ftesë për Koutim të Çmimit

KCSF fton subjektet fizike dhe juridike të aplikojnë për Kuotim të Çmimit për shërbimet për Anketa me organizata të shoqërisë civile.  Të gjitha informatat e detajuara të kërkesës, së bashku me formularët e nevojshëm për t’u plotësuar, mund t’i gjeni më poshtë në dosjen e plotë të tenderit.

Afati i fundit për dërgim të aplikacioneve është data 10 janar 2022, ora: 13:00. Aplikacionet duhet të dërgohen me email në tender@kcsfoundation.org duke specifikuar numrin referencës 04/2021 në subjektin e emailit.