FONDI KANADEZ PËR NISMA LOKALE (CFLI) 2015-2016 – THIRRJE PËR APLIKIM

Shpallja është e publikuar vetëm në gjuhën angleze. Për shpalljen e plotë dhe dokumentet e nevojshme, vizitioni linkun: http://kcsfoundation.org/?page=2,6,404.