Kontakt: yllka.hoxha@kcsfoundation.org

Yllka Hoxha është Menaxhere Financiare në KCSF dhe mbikëqyrë operacionet financiare për Aktivitetin e Angazhimit Qytetar. Me mbi 11 vjet përvojë në shoqërinë civile, ajo ka mbajtur role në financa, burime njerëzore dhe administratë. Ajo ka diplomë Bachelor dhe Master në Marketing nga Universiteti i Prishtinës. Yllka është anëtare e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), me titullin Kontabiliste e Çertifikuar dhe aktualisht është në përfundim të procesit për tu certifikuar si Auditore.