Kontakt: teuta.p.xhabali@kcsfoundation.org

Teuta ka përvojë pune mbi 20 vjeçare në sektorë të ndryshëm, përfshirë sektorin bankar, atë të edukimit dhe punës me organizata vendore dhe ndërkombëtare. Është e diplomuar në Ekonomi dhe ka njohuri dhe përvojë në fushën e ekonomisë dhe shoqërisë civile. Teuta ka përvojë të dëshmuar në menaxhim të programeve dhe projekteve dhe ka kontribuar në realizim të hulumtimeve dhe analizave të ndryshme, si dhe në përgaditje dhe vlerësim t? projekteve.