“Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror (OFAP)”, përmes grantit për zhvillim organizativ ka zhvilluar Strategjinë dhe Planin e Veprimit për një periudhë 5 vjeçare duke përmirësuar drejtpërdrejtë politikat dhe rregulloret e punës gjë që ka kontribuuar direkt në ngritjen e cilësisë së shërbimeve që OFAP ofron për fëmijët pa përkujdesje prindërore në Kosovë, si dhe në zhvillimin organizativ të organizatës.

Ky grant përkrahet përmes Programit të KCSF-së, EJA Kosovë, i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.

-OFAP
Programi Eja Kosovë