“Duart Plotë Mëshirë”, përmes grantit për zhvillim organizativ, ka arritur të përpilojë strategjinë e organizatës, të hartojë dokumente të brendshme dhe të ngrisë kapacitetet e stafit. Krejt këto kanë ndihmuar në nxitjen e bashkëpunimit me qytetarë dhe avancimin e shërbimeve psiko-sociale për fëmijë që kanë ngecje në mësimnxënie në komunën e Pejës.

Ky grant përkrahet përmes Programit të KCSF-së, EJA Kosovë, i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.

-Duart Plotë Mëshirë
Programi Eja Kosovë