Programi i granteve për shoqëri civile nga Zvirca DSP 2011 – 2018

Grantistët e Programit: Promovimi i shoqërisë demokratike (DSP)

Grante institucionale
Grante për projekt
Grante për diasporë
Emri i organizatësTitulliInstrumenti Shuma (në euro)Kohëzgjatja (në muaj)Viti i fillimitRajoniProgrami
Radio Kim Media Group Radio Kim Media GroupGrant institucional € 47,925.00182015KosovëDSP II
Public Organization for Local Initiatives and Support - POLIS “Demo-POLIS “Grant institucional € 92,377.67242015KosovëDSP II
George Williams Youth Association in Kosovo (GWY) “Krijimi i hapësirave të sigurta për të rinjtë “Grant institucional € 39,919.49242015KosovëDSP II
Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK) “Vetërregullimi i mediave online“Grant institucional € 90,004.50322015KosovëDSP II
EC Ma Ndryshe “Zhvillimi strategjik i EC Ma Ndryshe “Grant institucional € 147,602.50322015KosovëDSP II
Kosovo Advocacy and Development Center (KADC) “Public Health Protection, Promotion and Prevention “Grant institucional € 97,658.53302015KosovëDSP II
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) “Monitorimi dhe vlerësimi i integritetit në institucionet e sigurisë të Kosovës “Grant institucional € 91,929.68322015KosovëDSP II
Kosovo Local Government Institute (KLGI) “Një përpjekje drejt një qeverisje lokale të qëndrueshme dhe funksionale“Grant institucional € 122,773.65212016KosovëDSP II
Demokraci për zhvillim (D4D) “Akulturimi i procesit të politikave përmes fakteve, shqyrtimeve dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje”Grant institucional € 50,000.00212016KosovëDSP II
LËVIZJA FOL "Institucione publike transparente dhe të përgjegjshme, si dhe shoqëri aktive në procesin e vendimmarrjes."Grant institucional € 89,999.88212016KosovëDSP II
Iniciativa për Progres INPO Programi për Qeverisje të MirëGrant institucional € 86,905.85212016KosovëDSP II
Kosovo Glocal (Kosovo 2.0) "Mediat Proaktive dhe Angazhimi i Qytetarëve: Fundi i Apatisë"Grant institucional € 59,992.37212016KosovëDSP II
Center for Equality and Liberty for the LGBT community in Kosovo (CEL) “LGBT Rights Advancement in Kosovo “Grant institucional € 48,873.15212016KosovëDSP II
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) "Qeverisje Demokratike"Grant institucional € 89,987.47212016KosovëDSP II
Platforma CiviKos “Strategjia e Platformës CiviKos 2015 – 2017, Objektiva I dhe II, dhe aktivitetet e Sekretariatit të Platformës CiviKos”Grant institucional € 59,996.07212016KosovëDSP II
Balkans Policy Research Group (BPRG) “Democratic Consolidation: Civil Society for Policy Change”Grant institucional € 49,996.78242016KosovëDSP II
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës “Avokimi dhe Promovimi I të Drejtave të Gazetarëve 2016-2018”Grant institucional € 69,941.63212016KosovëDSP II
NGO AKTIV “Të sigurojë kornizë të qëndrueshme për pjesëmarrje qytetare dhe vendimmarrje demokratike në nivel lokal dhe qendror institucional në Kosovë”Grant institucional € 89,999.17
7Arte “Zhvillimi i strategjisë së 7Arte“Grant institucional € 35,837.29
Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, ÇOHU! “Programi për Demokratizim dhe Sundim të Ligjit“Grant institucional € 57,303.84
Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) “Fuqizimi i kapaciteve dhe performancës së institucioneve së sundimit të ligjit përmes zgjidhjeve praktike të politikave dhe strategjive avokuese"Grant institucional € 61,726.65
Kosova-Women 4 Women “Gratë në vendimmarrje”Grant institucional € 49,710.51
OJQ “VIZIONIDA” “Mbështetje për qëndrueshmëri “Grant institucional € 27,813.56
Rrjeti i Organizatave te Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase te Kosoves (RROGRAEK) "Përkrahje për zhvillim të kapaciteteve të grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase në Kosovë"Grant institucional € 42,930.51112017KosovëDSP II
Emri i organizatësTitulliInstrumenti Shuma (në euro)
Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca Kosova (VKBIK) “Aktivno gradjanstvo za bolju lokalnu upravu”Grant per projekt € 19,479.20
Centar za Depolitizaciju Kosovskog Društva (CDKD) “Naše mesto i mi”Grant per projekt € 126,505.00
Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) “Monitorimi i Sektorit të Sigurisë së Kosovës”Grant per projekt € 164,717.39
Kosovar Youth Council (KYC) “Fuqizimi i një gjenerate të re në shkolla të mesme të Kosovës “Grant per projekt € 110,110.59
Independent Cultural Information and Youth Centre "Elita – Viti" “Qytetarët faktorë vendimmarrës”Grant per projekt € 12,665.12
Shoqata e Intelektualëve të Pavarur (SHIP) “Themelimi i Këshillave të fshatrave në Komunën e Deçanit“Grant per projekt € 11,460.80
Organizata Çohu/Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese “Preportr” “Mbrojtja e ambientit përmes mbikëqyrjes qytetare dhe ngritjes së llogaridhënies institucionale”Grant per projekt € 52,500.00
KosovaLive Organization & Global Girl Media “Vajzë Dëgjohu!”Grant per projekt € 50,000.00
Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) “Le të komunikojmë me njëri-tjetrin, në vend se për njëri-tjetrin”Grant per projekt € 156,042.00
Fondacioni Kosovar i Arkitekturës (KAF) “E drejta qytetare në hapësirë publike dhe banim“Grant per projekt € 63,501.48
Qendra e Avokimit për Kulturë Demokratike (ACDC) “Fuqizimi i studenteve femra dhe i qytetareve aktive femra në fillimin e iniciativave për përmirësimin e pozitës së tyre në shoqëri dhe për krijimin e politikave lokale“Grant per projekt € 47,873.61
Komiteti i Grave të Verbra të Kosovës (KGVK) “Më shumë të drejta për grate e vebra“Grant per projekt € 25,222.64
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) “Jeta në Komuna: Inkurajimi i shqyrtimit publik permës debatit të hapur”Grant per projekt € 34,129.20
Network of Peace Movement (NOPM) “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit te rregulloreve me legjislacionin ne fuqi”Grant per projekt € 15,000.00
OJQ Developing Together “Qytetaria Aktive për Bashkëjetesë Funksionale“Grant per projekt € 43,819.20
Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) "“Krijimi i Indeksit të Performancës së sistemit gjyqësor dhe mbështetja e zbatimit të sistemit të ri të organizimit të Gjykatave dhe Prokurorive në Kosovë”"Grant per projekt € 94,816.60
Fondacioni Lumbardhi “Mainstreaming culture in local policy-making in Prizren “Grant per projekt € 20,764.83
" 7Arte & Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, Komuna Mitrovicë" “Zhvillimi i politikave kulturore në Komunën e Mitrovicës”Grant per projekt € 27,416.95
OJQ Vizionida “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në nivel lokal”Grant per projekt € 29,938.98
OJQ Germin “Dialogu i strukturuar për të Drejtat e Diasporës“Grant per projekt € 117,295.68
Instituti GAP “Adresimi i përgjegjësisë: identifikimi i konflikteve në mes pushteteve dhe rishqyrtimi i kompetencave të nivelit qendror dhe lokal“Grant per projekt € 43,530.00
Demokraci Plus (D+) Kyçu për Rregullim të Shërbimeve PublikeGrant per projekt € 50,000.00
Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) “Përmirësimi I Llogaridhënies Institucionale për zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore”Grant per projekt € 24,912.94
Qendra për depolitizimin e shoqërisë kosovare (QDSHK) “Vendi ynë dhe ne “Grant per projekt € 39,607.12
"Qendra Kosovare për hulumtime Urbane ""PRO-Planning" Partnerët: Komuna e Prishtinës dhe e Graçanicës" “Iniciativa e të rinjve-krijues të hapësirave publike - YPLAN KOSOVA“Grant per projekt € 35,298.67
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese - BIRN “Debatet Parlamentare Elektorale 2017 “Grant per projekt € 20,000.00
"Kosova Democratic Institute (KDI) Partnerët: Demokracia në Veprim" “Qytetarët për zgjedhje me integritet dhe votim të ndërgjegjshëm “Grant per projekt € 50,000.00
Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) dhe Qendra për Kurajo Politike (CPC) “Orteku në Arsimin e Lartë: Studimet e doktoratës në shkencat shoqërore dhe humanistike në Universitetin e Prishtinës”Grant per projekt € 49,955.04
ORCA – Organizata për rritjen e cilësisë në arsim “Projekti për rritjen e integritetit dhe etikës akademike në UP“Grant per projekt € 15,022.47
Asociacioni për avancimin e kapaciteteve „Media Pulse“ “Për zgjedhje transparente – Bëhu pjesë!”Grant per projekt € 16,129.80
New Social Initiative (NSI) "Pjesëmarrje më e lartë për përfshirje më të mirë"Grant per projekt € 44,275.60
"Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS) Partnerët: Demokracia në Veprim - DnV" “Empowerment of Roma, Ashkali and Egyptian Communities youth voters in Kosovo“Grant per projekt € 49,837.20
EKOVIZIONI “Menaxhimi i mbeturinave medicinale“Grant per projekt € 29,904.92
OJQ Medija centar (MC) “Emisioni 'Slobodno srpski'“Grant per projekt € 29,904.16
LENS “ Rregullatori yt“Grant per projekt € 24,876.78
Instituti GAP “Asistimi dhe monitorimi i komunave në zbatimin e masave që dalin nga Plani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit “Grant per projekt € 40,438.00
George Williams Youth Association in Kosovo- GWY “Youth Leading Change “Grant per projekt € 17,924.41
Democracy Plus (D+) “Bëhu pjesë e zgjidhjes - Për shërbime më të mira komunale“Grant per projekt € 30,000.00
Integra "“Rishikim I shoqërisë civile dhe dialog publik për insitucionet e 'heshtura' të Kosovës të financuara nga fondet publike”"Grant per projekt € 29,871.36
"Let’s Do It Peja – LDIP & B. Eksperimentalni Studio Group – ESG C. Ndërmarrja Publike për Menaxhim të Mbeturinave – Ambienti D. Radio Gorazhdeci - RG" “Integrimi I Grupeve Etnike Jo-shumice Nëpermjet Mbrojtjes së Mjedisit“ INTEGREGrant per projektN/A
Qendra për depolitizimin e shoqërisë kosovare (QDSHK-e) “Vendi ynë dhe ne “Grant per projekt € 49,817.27
FKAK "Adresojmë mos zbatueshmërinë e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, përmes pasqyrimit të situatës dhe kërkimit të llogaridhënies"Grant per projekt € 24,815.25
Prishtina Institute for Political Studies (PIPS) “Improving the democratic practices and quality of decision-making of Kosovo’s Foreign Policy “Grant per projekt € 37,826.44
Public Organization for Local Initiatives and Supports - POLIS “Mbikëqyrja qytetare dhe buxhetimi me pjesëmarrje për qeverisje më kualitative në nivel lokal “Grant per projekt € 32,799.05
Public Organization for Local Initiatives and Supports - POLIS “Mbikëqyrja qytetare dhe buxhetimi me pjesëmarrje për qeverisje më kualitative në nivel lokal “Grant per projekt € 13,371.53
"Organizata e Personave me Distrofi Muskulare Ferizaj (OPDMF) Partnerët: HandiKos Ferizaj" “Mundësi të barabarta në punësim ”Grant per projekt € 19,662.50
Organizata e Personave me Aftësi të Kufizuara Fizike “HANDIKOS Prishtinë” “Punësim dhe drejtësi për personat me aftësi të kufizuara”Grant per projekt € 60,037.46
OJQ RRITU “Termokiss Community Centre “Grant per projekt € 15,694.11
OJQ Syri i Vizionit “Institucione të përgjegjshme për një shoqëri aktive dhe të mirë informuar ”Grant per projekt € 16,704.15
"Center for the Right of Minority Communities Partnerët: YMCA, Syri I Vizionit, KVRL Peje, Istogu ele Kline" “Mladi za buducnost “Grant per projekt € 25,726.98
Organizata për rritjen e cilësisë në arsim - ORCA “Integriteti Akademik në UP”Grant per projekt € 16,791.93
Instituti EdGuard “Mbështetje për Funksionalizim të Këshillave Drejtues në Shkolla Fillore të Mesme të Ulëta”Grant per projekt € 14,889.15
Qendra për Studime të Avancuara FIT “Përmirësimi i bazës ligjore për operimin e internet-kafeve dhe internet game rooms me qëllim krijimin e në një mjedisi më të sigurt për fëmijë”Grant per projekt € 47,206.78
Kosova Democratic Institute (KDI) “Çdo votë duhet të vlejë!“Grant per projekt € 31,883.39
"Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim - TOKA Partnerët: Komuna e Prishtinës, VoRAE" “contACT – kampe verore multi-etnike, në shërbim të komunitetit“Grant per projekt € 24,328.18
Developing Together “ Housing for All“Grant per projekt € 23,774.45
INDEP "Reforma e sistemit pensional të Kosovës"Grant per projekt € 13,173.41
Udruzenje za kulturu PLEJADA Prizren “Jednakost polova u obrazovanju,na radnom mestu i u javnom životu “Grant per projekt € 11,503.20
Shoqata e Personave me Aftesi te Kufizuara/Handikos-Kacanik (SH.P.A.K-HK) “Përfshirja e Çështjes së Aftësisë së Kufizuar në Politikat Lokale“Grant per projekt € 12,687.57
Organizata për Mbrojtjen e Mjedisit Gjethi (OMMGJ) “Planifikimi i Integruar i Oborreve të Shkollave në Kaçanik “Grant per projekt € 24,951.20
Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë “Monitorimi i gjykimeve për krime lufte dhe veprave penale me prapavijë politike dhe etnike në Kosovë"Grant per projekt € 17,483.47
Shoqata-Down Syndrome Kosova ‘’Politika për Integrim më efektiv të PAK në Prizren’’Grant per projekt € 29,490.00
Germin Instituti i Kosovës për Drejtësi – IKD “Angazhimi i Diasporës për Zhvillim të Politikave”Grant per projekt € 43,901.69
Emri i organizatësTitulliInstrumenti Shuma (në euro)
"Albinfo.ch Media Diversity, Zvicër“Storie Suksesi”Grante per diasporen € 91,680.00
Instituti Zvicëran i Studimeve Shqiptare (ISEAL)“Diaspora Urë e shkëmbimit të njohurive“Grante per diasporen € 35,774.00