Grantet e vogla për projekte

Angazhimi për Veprim të Përbashkët (EJA Kosovë) është program i KCSF-së që mbështet nismat e shoqërisë civile përmes granteve dhe ndërtimit të kapaciteteve me synimin e përgjithshëm për t’i kontribuar një shoqërie demokratike e gjithëpërfshirëse në Kosovë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian.

Duke vënë në plan të parë angazhimin dhe pjesëmarrjen e qytetarëve përgjatë tërë punës së shoqërisë civile, EJA Kosovë synon të kontribuojë drejt dy qëllimeve kryesore ku: (a) shoqëria civile shfrytëzon hapësirat për avokim dhe synon krijimin e mundësive/hapësirave të reja për pjesëmarrje të qytetarëve dhe qytetareve në formësimin e çështjeve me interes publik, dhe (b) organizatat e shoqërisë civile forcojnë lidhjet me qytetarë dhe përmirësojnë llogaridhënien dhe transparencën ndaj anëtarëve dhe publikut të gjerë.

Grantet e vogla për projekte kanë për qëllim të ofrojnë rezultate konkrete brenda një afati kohor të caktuar. Përfituesit e këtyre granteve mund të jenë individë, nisma të paregjistruara ose organizata joqeveritare që paraqesin idetë më bindëse dhe inovative që kanë potencial për avancimin e qëllimeve dhe objektivave të programit. Grantet e vogla për projekte do të mbështesin veprime specifike të nismave të shoqërisë civile dhe individëve që adresojnë çështje konkrete, qoftë të një natyre më sistematike ose më të kufizuar në shtrirje dhe kohëzgjatje. Për më tepër, këto grante synojnë të mbështesin nismat e individëve, nismave të paregjistruara ose organizatave joqeveritare për projekte më të fokusuara dhe afatshkurtra. Nismat e shoqërisë civile kërkohet të veprojnë në lokalitetet e tyre përkatëse.

KUSH MUND TË APLIKOJË?

  • Individët (shtetas të Republikës së Kosovës);
  • Nismat e paregjistruara;
  • Organizatat joqeveritare vendore (OJQ) të regjistruara në Kosovë.

KOHËZGJATJA DHE BUXHETI

Organizatat do të kenë mundësi të aplikojnë për përkrahje për një periudhë maksimum 12 mujore. Buxheti maksimal i kërkuar për financim nga kjo thirrje për një grant nuk duhet të kalojë shumën 10.000 EUR.

APLIKIMI

Aplikimi për këto grante ka kaluar nga dorëzimi i aplikacioneve përmes email-it në sistem online të aplikimit.

Aplikantët duhet të japin informatat e tyre, të elaborojnë idenë dhe të dorëzojnë dokumentet e nevojshme përmes këtij sistemi të aplikimit.

*Në videon që mund ta gjeni në këtë link mund të shihni udhëzimet për regjistrim dhe përdorim të sistemit të aplikimit: https://bit.ly/3PbAXIC. Në rast që hasni në vështirësi ose keni nevojë për sqarime shtesë rreth këtij sistemi, ju lutemi ndjehuni të lirë të na kontaktoni përmes email-it ose telefonit.

Afati i fundit për aplikim në këtë cikël të Granteve të vogla për projekte është 15 maj 2023, ora 23:59.

Çfarëdo pyetje që mund të keni rreth përgatitjes së aplikacionit mund të na shkruani në emailin ejainfo@kcsfoundation.org.