EJA Kosovë

Grantistët e programit EJA Kosovë

Informata mbi grantet - Grantet Urgjente
Informata mbi grantet - Grantet e vogla për projekte
Informata mbi grantet - Grantet e mesme për projekte
Informata mbi grantet - Grantet për zhvillim organizativ
Informata mbi grantet - Grantet institucionale
Emri i organizatësTitulliInstrumentiShuma (në euro)Kohëzgjatja (në muaj)Viti i fillimitRajoniProgrami
Forumi kosovar i aftësisë së kufizuar - FKAK “Platformë online për personat me aftësi të kufizuar“Grant Urgjent4,900.00 €42020KosovëEJA Kosovë Faza 1
Pishtarët “Mbrojtja e natyrës nga degradimi që është shkaktuar nga hidrocentralet në Deçan“Grant Urgjent5,000.00 €32020DeçanEJA Kosovë Faza 1
Down Syndrome Kosova - DSK “Implementimi i planit dhe programit të shoqatës”Grant Urgjent5,000.00 €32020MitrovicëEJA Kosovë Faza 1
Lavdim Hamidi “Monitorimi i komisionit parlamentar për çështje të privatizimit në Kosovë”Grant Urgjent5,000.00 €62020Kosovë EJA Kosovë Faza 1
Poslovno Savetodavni Centar Mitrovica Sever "Asistent virtual"Grant Urgjent4,850.00 €62020Mitrovica VerioreEJA Kosovë Faza 1
Medija Centar "Heronjtë në kohen e koronavirusit "Grant Urgjent2,895.00 €22021Çagllavicë, Leposaviq, Shtërpcë dhe ShillovëEJA Kosovë Faza 1
Center for Equality and Liberty for the LGBT Community in Kosova - CEL “Mbështetja e personave LGBTI gjatë periudhës së pandemisë Covid-19”Grant Urgjent3,000.00 €62021PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Germin “Angazhimi për votim nga jashtë vendit”Grant Urgjent3,000.00 €22021KosovëEJA Kosovë Faza 1
Single Parent Association - SPA “Garantimi i qasjes në shërbime sociale për nënat vetushqyese në Kosovë”Grant Urgjent2,990.00 €62021 PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Qytetarët Aktiv "Avokimi dhe monitorimi i Planeve Hapësinore dhe Hartës Zonale në Republikën e Kosovës"Grant Urgjent3,000.00 €12021KosovëEJA Kosovë Faza 1
Lëvizja FOL “Monitorimi i procesit të përzgjedhjes së anëtarëve të bordit të Radiotelevizionit të Kosovës”Grant Urgjent3,000.00 €42021PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve - FDK "Vlerësimi bazë i dinamikës dhe numrit të popullsisë së qenve dhe përceptimi i qytetarëve për qentë (endacak) në Komunën e Prishtinës"Grant Urgjent2,150.00 €52022PrishtinësEJA Kosovë Faza 1
Qendra për Informim dhe Përmirësim Social - QIPS "Linja e Jetës"Grant Urgjent2,955.00 €32022KosovëEJA Kosovë Faza 1
The Ideas Partnership - TIP "Mundësi dhe qasje e barabartë për personat me aftësi të kufizuar në qendrën tonë mësimore AZURE "Grant Urgjent3,000.00 €12022Fushë KosovëEJA Kosovë Faza 1
Kosovo Advocacy & Development Center - KADC "Dizajnimi dhe promovimi i vërejtjeve efektive shëndetësore me fotografi për të reduktuar përdorimin e duhanit në Kosovë "Grant Urgjent3,000.00 €32023KosovëEJA Kosovë Faza 1
Emri i organizatësTitulliInstrumentiShuma (në euro)Kohëzgjatja (në muaj)Viti i fillimitRajoniProgrami
Youth Association for Human Rights - YAHR “Transformimi i vendimmarrjes të institucioneve lokale ”Grant i vogël për projekt10,368.00 €102021Lipjani dhe ShtimeEJA Kosovë Faza 1
Network of Cultural Organizations in Peja - Rrok Peja “Avokimi për politika kulturore në qytetin e Pejës ”Grant i vogël për projekt9,993.00 €82021PejëEJA Kosovë Faza 1
EcoKosWomen - EKW "Qasja grave nё pronё si e drejtё dhe fuqizim ekonomik i tyre. "Grant i vogël për projekt8,885.00 €62021Prishtinë,Mitrovicë,Pejë,Gjakovë,Prizren,Ferizaj, GjilanEJA Kosovë Faza 1
Ferdi Limani "Drini"Grant i vogël për projekt8,955.00 €122021Rrafshi I DukagjinitEJA Kosovë Faza 1
Vizionida “Avokim për mbështetje për bizneset që udhëhiqen nga gratë për të tejkaluar gjendjen e vështirë ekonomike si pasojë e përballjes me pandeminë Covid-19”Grant i vogël për projekt10,360.00 €62021ShtimeEJA Kosovë Faza 1
Feniks “Nxitja e punësimit për personat me aftësi të kufizuar”Grant i vogël për projekt10,062.00 €52021KosovëEJA Kosovë Faza 1
NGO Factor "Ndërmarrja sociale Slatka korpa“Grant i vogël për projekt10,062.00 €52021KosovëEJA Kosovë Faza 1
The library project Kosova - TLPK "Ora e Leximit"Grant i vogël për projekt10,100.00 €62021Ferizaj, Klinë, MitrovicëEJA Kosovë Faza 1
ORDA “TRIAD - Parandalim, Menaxhim dhe Mitigim i Përmbytjeve nga Lumi Sitnica në Vushtrri"Grant i vogël për projekt9,300.00 €62021VushtrriEJA Kosovë Faza 1
Demokracia fillon këtu - DFK “Forcimi i themeleve të demokracisë lokale”Grant i vogël për projekt10,446.00 €82021PodujevëEJA Kosovë Faza 1
Handikos Prishtinë “Rritja e pjesëmarrjes të personave me aftësi të kufizuara në vendimmarrje”Grant i vogël për projekt9,991.00 €72022 PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Instituti për Qeverisje të mirë dhe Sundim të Ligjit - IQSL “Monitorimi i seancave të Kuvendit Komunal nga qytetarët dhe përfshirja e perspektivës gjinore në politikëbërje lokal"Grant i vogël për projekt10,000.00 €102022SkënderajEJA Kosovë Faza 1
Vizioni Rinor i Shalës "Fuqizimi i të rinjëve përmes pjesëmarrjes në qeverisjen lokale "Grant i vogël për projekt9,660.00 €72022LipjanEJA Kosovë Faza 1
Space Syntaks - SSK `“SafoMeter - Mbledhja e të dhënave”Grant i vogël për projekt9,900.00 €62022PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Shoqata Media e Prizrenit - Prizma Medium “Të drejtat e grupeve të margjinalizuara në qytet”Grant i vogël për projekt9,800.00 €72022 PrizreniEJA Kosovë Faza 1
Lions Club Istogu - LCI “Komunitetet në këshillat e shkollave”Grant i vogël për projekt9,958.00 €72022Pejë, Istog, KlinëEJA Kosovë Faza 1
Dardana Press “Ngritja e transparencës komunale dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje”Grant i vogël për projekt9,298.00 €92022KamenicëEJA Kosovë Faza 1
Fondacioni për Trashëgimi Kulturore Thana "Vetdijësimi i qytetarëve rreth gjendjes ekzistuese të trashëgimisë kulturore në komunën e Kaçanikut dhe Ferizajit”Grant i vogël për projekt9,950.00 €82022Ferizaj, KacanikEJA Kosovë Faza 1
Demokraci Përmes Sportit - DEMSPORT “Gardianët e Barazisë”Grant i vogël për projekt10,000.00 €102022Prishtinë, Ferizaj, Graçanicë, PrizrenEJA Kosovë Faza 1
OJQ Romano Anglunipe & OJQ Edu&Art "Edukimi i grave dhe vajzave të komunitetit Rom për të drejtat e njeriut"Grant i vogël për projekt9,994.00 €102022Graçanicë, Lipjan, Vushtrri, Fushë Kosovë dhe MitrovicëEJA Kosovë Faza 1
Mirlinda Ahmeti "Qytetari aktive në vendimmarrje dhe për një Komunë më dinamike"Grant i vogël për projekt1,801.00 €12022PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
NGO Creative Information, Care and Artivism for Tomorrow - CICAT "Shliroj Cicat Festival"Grant i vogël për projekt10,000.00 €62022PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Shoqëria Aktive - OAKTIV “Qytet miqësor i fëmijëve”Grant i vogël për projekt9,450.00 €62022PodujevëEJA Kosovë Faza 1
NGO Ozon “Qytetaria aktive në krijimin dhe zbatimin e politikave të zhvillimit rural në rajonin e Zhupës dhe Podgorit të Komunës së Prizrenit”Grant i vogël për projekt9,450.00 €92022PrizrenEJA Kosovë Faza 1
Activism Roots “Programi për aktivizëm”Grant i vogël për projekt10,000.00 €62023GjakovëEJA Kosovë Faza 1
Iniciativa e Femrës Kosovare – IFK "Bëhu Zëri i Vendit Tënd"Grant i vogël për projekt9,980.00 €92023GjakovëEJA Kosovë Faza 1
Shoqata Multietnike e Grupeve të Grave të Regjionit të Mitrovicës -SHMGGRM "Fuqizimi i grave dhe vajzave te viseve rurale, te drejtat e tyre dhe perfshirja ne keshillat e lagjeve dhe te fshatrave"Grant i vogël për projekt10,000.00 €62023MitrovicëEJA Kosovë Faza 1
OJQ Inkluzioni "Mbështetja e fëmijëve me çrregullime të të folurit përmes qasjes gjithëpërfshirëse dhe krijimit të një ambienti të përshtatshëm për zhvillim "Grant i vogël për projekt9,950.00 €62023 GjilanEJA Kosovë Faza 1
Kundrim. Kujtesë. Kulturë. "Trashëgimia kulturore në duart e të rinjëve"Grant i vogël për projekt8,023.00 €42023Mitrovicë, Vushtrië dhe SkenderajEJA Kosovë Faza 1
Youth Association for Human Rights - YAHR “Përfshirja qytetare në vendimmarrje lokale”Grant i vogël për projekt10,000.00 €62023LipjanEJA Kosovë Faza 1
Qendra për Informim dhe Përmirësim Social - QIPS “Konsultimet mbi projekt-ligjin për shëndet mendor”Grant i vogël për projekt9,420.00 €62023KosovëEJA Kosovë Faza 1
Gorazdevac Media Group - GMG "Përkrahja për gazetarët e rinj nga komunitetet - Promovimi i tolerancës dhe diversitetit ndëretnik"Grant i vogël për projekt10,000.00 €62023Gorazdevac, PejaEJA Kosovë Faza 1
Lions Club Istogu - LCI "Fuqizimi i institucioneve inkluzive arsimore"Grant i vogël për projekt9,770.00 €52023KosovëEJA Kosovë Faza 1
Omculti " 100 libra audio per Komunitetin e te verberve dhe personave me shikim te dobesuar te Kosoves"Grant i vogël për projekt10,000.00 €62023KosovëEJA Kosovë Faza 1
Me dorë në zemër - MDNZ “Të rinjtë meritojnë më mirë”Grant i vogël për projekt10,000.00 €62023MitrovicëEJA Kosovë Faza 1
Politeia “Bëhu pjesë e buxhetit komunal"Grant i vogël për projekt8,140.00 €52023Gjilan dhe VitiEJA Kosovë Faza 1
Sekhmet Institute "Përmirësimi i përfaqësimit politik të personave LGBT+ në Kosovë"Grant i vogël për projekt10,000.00 €62023KosovëEJA Kosovë Faza 1
Instituti për Zhvillim dhe Integrim - IZHI " Fuqizimi socio - ekonomike i grave në tregun e punës dhe të drejtat e tyre në biznes"Grant i vogël për projekt9,985.00 €52023PrizreniEJA Kosovë Faza 1
Creative Information, Care and Artivism for Tomorrow - CICAT “Shliroj Cicat Festival”Grant i vogël për projekt10,000.00 €32023PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Dedicated, Determined and Disciplined Youth & EcoZ "Tranzicioni i drejtë - nga perspektiva e komunitetit të Obiliqit”Grant i vogël për projekt10,000.00 €52023ObiliqEJA Kosovë Faza 1
The Library Project Kosova - TLPK "Biblioteka qarkulluese dhe Ora e leximit"Grant i vogël për projekt10,000.00 €52023Vushtrri, Fushë Kosovë, Ferizaj, KaçanikEJA Kosovë Faza 1
Climate Awareness Association - CAA " Adresimi i ndryshimeve klimatike përmes edukimit dhe angazhimit të të rinjëve "Grant i vogël për projekt9,957.10 €52023Deçan, Gjakovë, Istog, Klinë dhe RahovecEJA Kosovë Faza 1
Instituti Kosovar për Logopedi - IKL "Tabela të komunikimit joverbal për shkolla, kënde lojërash dhe komunitete gjithëpërfshirëse"Grant i vogël për projekt6,965.00 €52023Prishtinë, Fushë Kosovë, ObilçEJA Kosovë Faza 1
Reconciliation Empowering Communities - REC "Bashkëpunimi ndëretnik udhëhequr nga rinia në Mitrovicë"Grant i vogël për projekt9,997.00 €52023Mitrovica e Jugut dhe Mitrovica e VeriutEJA Kosovë Faza 1
Emri i organizatësTitulliInstrumentiShuma (në euro)Kohëzgjatja (në muaj)Viti i fillimitRajoniProgrami
EdGuard “Të barabartë në shkollë”Grant i mesëm për projekt39,940.00 €142022 Prishtinë, Prizren, Pejë, MitrovicëEJA Kosovë Faza 1
Network of Peace Movement - NOPM “Rritjen angazhimit qytetar për të ndikuar në prioritete, planifikim buxhetor, hartim dhe zbatim dhe zbatim të politikave publike në qeverinë lokal”Grant i mesëm për projekt39,076.00 €162022Gjilan, KamenicëEJA Kosovë Faza 1
Debate Center - DC "Debati për edukim"Grant i mesëm për projekt39,980.00 €122022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Iniciative for Justice and Equality -INJECT "Qytetarët për Drejtësi ndaj Grave në Sistemin Gjyqësor"Grant i mesëm për projekt39,840.00 €122022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Fondacioni 17 "Nxitja e reflektimit kritik mbi çështjet urgjente përmes praktikave të artit bashkëkohor"Grant i mesëm për projekt40,000.00 €122022PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Shoqata e personave me aftësi të kufizuar-Handikos Ferizaj “Përfshirja sociale dhe parandalimi i përjashtimit social të personave me aftësi të kufizuar “Grant i mesëm për projekt39,973.39 €132022FerizajEJA Kosovë Faza 1
NGO AKTIV “Forcimi i pjesëmarrjes së OSHC-ve nga radhët e komunitetit serb të Kosovës në proceset e vendimmarrjes në nivelin qendror në Kosovë”Grant i mesëm për projekt39,775.00 €142022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Emri i organizatësInstrumentiShuma (në euro)Kohëzgjatja (në muaj)Viti i fillimitRajoniProgrami
Aksioni për nëna dhe fëmijë - ANF Grant për zhvillim organizativ14,660.00 €142021KosovëEJA Kosovë Faza 1
Shoqata e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Gjakovës - HANDIKOS Gjakovë Grant për zhvillim organizativ15,240.00 €102021GjakovëEJA Kosovë Faza 1
Shoqata e të Verbërve të Kosovës SH.V.K Grant për zhvillim organizativ14,515.00 €52021KosovëEJA Kosovë Faza 1
DYVÓ Grant për zhvillim organizativ15,055.00 €152021PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Organizata joqeveritare - ETEA Grant për zhvillim organizativ13,484.00 €142021PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Let’s Do It Peja - LDIP Grant për zhvillim organizativ14,924.00 €142021PejëEJA Kosovë Faza 1
4-H Kosova Grant për zhvillim organizativ7,590.00 €42021KosovëEJA Kosovë Faza 1
Fondacioni BONEVET Gjakovë Grant për zhvillim organizativ15,043.20 €242021GjakovëEJA Kosovë Faza 1
Anibar Grant për zhvillim organizativ13,907.00 €182021 Peje dhe PrishtineEJA Kosovë Faza 1
Down Syndrome Kosova - DSK Grant për zhvillim organizativ14,990.00 €82022Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj, Prizren, Pejë, Gjilan, GjakovëEJA Kosovë Faza 1
Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës - KGVK Grant për zhvillim organizativ14,995.00 €92022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Qendra për Informim, Kritikë dhe Aksion -QIKA Grant për zhvillim organizativ12,090.00 €62022PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Advocacy Center for Democratic Culture -ACDC Grant për zhvillim organizativ14,760.00 €122022Mitrovicë VerioreEJA Kosovë Faza 1
Organizata për fëmijet pa kujdes prindor -OFAP Grant për zhvillim organizativ14,960.00 €122022PrishtinëEJA Kosovë Faza 1
Center for Affirmative social Actions - CASA Grant për zhvillim organizativ14,810.00 €62022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Duart Plote Meshire - DPM Grant për zhvillim organizativ12,308.12 €72022PejëEJA Kosovë Faza 1
Organizata për Demokraci, Anti-Korrupsion dhe Dinjitet - ҪOHU Grant për zhvillim organizativ10,613.00 €102022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Emri i organizatësInstrumentiShuma (në euro)Kohëzgjatja (në muaj)Viti i fillimitRajoniProgrami
Artpolis Grant institucional118,500.00 €362021KosovëEJA Kosovë Faza 1
Ec ma ndryshe Grant institucional119,100.00 €362021KosovëEJA Kosovë Faza 1
Organizata për rritjes e cilësisë në arsim - ORCA Grant institucional118,250.00 €362021KosovëEJA Kosovë Faza 1
YMCA Movement Grant institucional118,500.00 €362021Pejë, Gjakovë, Junik, Deçan, Prishtinë dhe RahovecEJA Kosovë Faza 1
Organizata Kosovare per Talent dhe Arsim - TOKA Grant institucional118,570.00 €332021KosovëEJA Kosovë Faza 1
7 Arte Grant institucional80,000.00 €242022Mitrovica JugoreEJA Kosovë Faza 1
Kosovo 2.0 Grant institucional80,000.00 €242022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Shoqata e të Verbërve të Kosovës - SHVK Grant institucional79,116.50 €242022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Democracy for Development - D4D Grant institucional80,000.00 €242022KosovëEJA Kosovë Faza 1
OPEN DATA KOSOVO - ODK Grant institucional79,100.00 €242022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë - QKSS Grant institucional76,581.50 €242022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Qendra per Zhvillimin e Grupeve Shoqerore - CSGD Grant institucional79,927.00 €242022KosovëEJA Kosovë Faza 1
NGO Domovik Grant institucional73,340.00 €242022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF Grant institucional79,966.00 €242022KosovëEJA Kosovë Faza 1
Democracy Plus - D+ Grant institucional80,000.00 €242022KosovëEJA Kosovë Faza 1