THIRRJE PER APLIKIM PËR GRANTET PËR PËRFAQËSIM RAJONAL/NDËRKOMBËTAR TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), me qëllim të fuqizimit të rolit të shoqërisë civile në  hartim dhe zbatim të politikave të cilat prekin komunitetin dhe publikun e gjerë përmes nxitjes së veprimeve të përbashkëta me partnerët, ofron përkrahje financiare për përfaqësim rajonal/ndërkombëtar të organizatave joqeveritare.

KUSH MUND TË APLIKOJË?

Për këto grante mund të aplikojnë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare vendore, përveç kategorive të OJQ-ve të përjashtuara si më poshtë:

Për këtë thirrje, përfaqësues të organizatave konsiderohen stafi i organizatës sipas autorizimit për përfaqësim të nënshkruar nga pozitat kompetente në kuadër të organizatës. Organizata aplikuese nuk duhet të jetë e udhëhequr nga Persona të Ekspozuar Politikisht (PEP)

KRITERET E PËRZGJEDHJES

Që aplikanti të mund të jetë përfitues i këtij granti, përfaqësimi duhet të synojë së paku njërën nga pikat e mëposhtme:

CILAT AKTIVITETE PËRKRAHEN?

Përfaqësimi në kongrese, konferenca, seminare, punëtori, simpoziume, festivale, takime strategjike, takime të ndryshme të rrjeteve (kuvendet e anëtarëve, bordet, komisionet), takime avokuese.

Të gjitha informatat rreth kritereve për aplikim, përfshirë udhëzuesit dhe format për aplikim mund t’i gjeni më poshtë.

Të gjitha pyetjet lidhur me këto grante mund t’i dërgoni në postën elektronike kcsfsida@kcsfoundation.org.