Kontakt: nita.bicurri@kcsfoundation.org

Nita Bicurri është Udhëheqëse e Programit për Angazhim Qytetar. Ajo ka më shumë se 10 vjet përvojë në proceset zhvillimore ndërkombëtare dhe të demokratizimit. Fokusi i saj kryesor është nxitja e proceseve gjithëpërfshirëse të vendim-marrjes dhe krijimi i mundësive kuptimplota për zëra të ndryshëm për të kontribuar në avancimin e demokracisë në Kosovë. Gjatë eksperiencës së saj, Nita ka bashkëpunuar me organizatat e shoqërisë civile, partitë politike, insititucionet qeveritare, mediat dhe komunitetin e biznesit për të siguruar që proceset e zhvillimit të politikave të jenë gjithpërfshirëse dhe demokratike. Përpjekjet e saj janë përqëndruar sidomos në përfshirjen aktive të grave dhe të rinjve në jetën politike dhe publike. Nita ka përfunduar studimet master në Administratë Publike me fokus në Administrimin e Zhvillimit Ndërkombëtar dhe Certifikatë për Studime të Avancuara për Organizatat e Shoqërisë Civile nga Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University në New York. Ndërsa studimet bachelor i ka përfunduar në Shkenca Politike në Cornell College në Iowa.