GRANTET E MESME PËR PROJEKTE

Grantet e mesme për projekte synojnë përkrahjen e projekteve të OJQ-ve që brenda një periudhe të caktuar kohore të ofrojnë rezultate konkrete në adresimin e çështjeve/problemeve të identifikuara. Për dallim prej granteve të vogla për projekte ku intervenimet e përkrahura zakonisht janë në çështje shumë të veçanta në nivel lokal, të lagjes a të fshatit, grantet e mesme për projekte synojnë intervenime më sistematike në nivel lokal apo qendror. OJQ-të përfituese të këtyre granteve duhet të dëshmojnë kapacitete të mjaftueshme për zbatimin e intervenimeve të projektit përkatës.