Predaje sociologiju na Univerzitetu u Prištini. Specijalizovao je legitimitet politi?ke vlasti, a studirao je sociologiju, filozofiju, me?unarodne odnose i politi?ku teoriju u Prištini, Londonu, Budimpešti i Tetovu. Gëzim je ?lan Udruženja Centralne i Isto?ne Evrope za me?unarodne studije (CEEISA) i ?lan ISA (Me?unarodnog sociološkog udruženja).
Njegova glavna istraživa?ka interesovanja uklju?uju probleme politi?ke sociologije, politike i mo?i u društvu iz interdisciplinarne perspektive, legitimacija vlasti, ideologija, izgradnja države, dinamika kolektivnog identiteta, politi?ki aktivizam i društvena kretanja.
Gëzim je objavljivan u nekoliko me?unarodnih i lokalnih ?asopisa i u?estvovao je u istraživa?kim projektima za me?unarodne i kosovske lokalne organizacije i institucije. On je autor Legjitimiteti politik në Kosovë: rasti i administratës së përkohshme ndërkombëtare [Politi?ki legitimitet na Kosovu: Slu?aj me?unarodne prelazne uprave] ( (2020), Republika në udhëkryq: Kosova në dekadën e parë të pavarësisë [Republika na raskrš?u: Kosovo u prvoj deceniji nezavisnosti] (2017) i urednik je Leximi kritik i Tekstit: hermeneutikë moderne e arsyes islame [Kriti?ko ?itanje teksta: Savremena hermeneutika islamskog opravdanja] (2019).
Tako?e je slobodni prevodilac i prevodio je književnu prozu sa engleskog na albanski jezik koja je objavljivana u Prištini, Tirani i Skoplju. Gëzim daje svoj doprinos blogu Sbunker komentarima i mišljenjima o politi?kim i društvenim zbivanjima i tematskim blogovima: „Vita Contemplativa“ koji predstavlja teorijska stanovišta o društvu, politici i kulturi iz tradicije društvenih i humanisti?kih nauka i „Ç’ka qënë, e ç’do të bëhetë?“ [Šta je bilo i šta ?e biti] koji predstavlja i raspravlja o albanskoj politi?koj i kulturnoj misli.