Ertan ima preko 15 godina iskustva u oblasti demokratizacije i dobrog upravljanja. Njegovi posebni interesi su me?uetni?ki odnosi, politi?ka ekonomija i sistemski pristupi. Ima veliko iskustvo u razvojnim programima sa raznim me?unarodnim organizacijama. Radio je sa Akcijom protiv gladi, Evropskom agencijom za obnovu i Kancelarijom EU na Kosovu, UNDP-om, GIZ-om itd. Tako?e je radio i za Asocijaciju kosovskih opština. Realizovao je i/ili upravljao projektima vezanim za reformu javne uprave, lokalnu upravu, civilno društvo i evropske integracije. Trenutno sara?uje sa Helvetas-om kao menadžer projekta za decentralizaciju i podršku opština. Tokom profesionalne karijere je bio uklju?en u izradu projekata, upravljanje ugovorima i ocenu predloga i ponuda projekata. Pošto je dugo vremena radio na razvojnoj pomo?i, ima veliko iskustvo u ciklusu upravljanja projektima, okvirima rezultata i sistemima za nadgledanje. Ima više od 10 godina iskustva u dizajniranju šema grantova, ocenjivanju prijava/predloga, nadzoru i ocenjivanju implementaciji grantova. Tako?e ima iskustva u akademskom istraživanju i predavanju. (Ko)autor je nekoliko strateških i istraživa?kih radova. ?etiri godine je predavao predmete u vezi sa evropskim integracijama na Univerzumu, jednom od privatnih koledža na Kosovu. Govori albanski, engleski, turski, srpski i bosanski