Edis ima više od 15 godina iskustva u upravljanju me?unarodnim razvojnim programima u oblastima kao što su ljudska prava, upravljanje, upravljanje javnim finansijama, borba protiv korupcije i borba protiv pranja novca. Edis je upravljala višegodišnjom finansijskom pomo?i EU u glavnim sektorima poput dobrog upravljanja i vladavine prava, uklju?uju?i programe koji su ciljale organizacije civilnog društva na Kosovu. Pored toga, rukovodila je i u?estvovala u velikim programima drugih donatora (SAD i UN). Ima veliko iskustvo u ciklusu upravljanja projektima, a isto dobro poznaje me?unarodne razvojne aktere i politike Zapadnog Balkana. Edisa obimno poznaje strukturu civilnog društva, kapacitete i sveukupni razvoj na Kosovu, pošto je upravljala višegodišnjim i velikim programima koji su podržavali organizacije civilnog društva. Ima više od 10 godina iskustva u dizajniranju šema grantova, ocenjivanju prijava/predloga, nadzoru i ocenjivanju implementaciji grantova. Upravljanje velikim programima u razli?itim oblastima, uklju?uju?i ljudska prava, medije, dobro upravljanje i vladavinu prava, je omogu?ilo Edisi da stekne veliko znanje o opštim društveno-ekonomskim i politi?kim dešavanjima na Kosovu. Maternji joj je albanski, a govori i engleski, srpski, makedonski i turski jezik