Besim ima više od 20 godina iskustva u upravljanju me?unarodnim razvojnim programima, zagovaranju za medijska i novinarska prava i programima za pružanje uto?išta i stanovanja u Jugoisto?noj Evropi, Centralnoj i Isto?noj Evropi i Centralnoj Aziji. Besim ima veliko iskustvo u upravljanju i pružanju podrške terenskim kancelarijama, dobro poznaje me?unarodne razvojne aktere i politike Zapadnog Balkana. Ima zna?ajno iskustvo u ciklusu upravljanja projektima i upravljanja programima zasnovanim na rezultatima kao razvojnim programima koje podržavaju strane donatorske agencije. Rukovodio je višegodišnjim programima USAID-a i EU za više država i pružao konsalting za USAID, SDC, EU, UN i druge velike me?unarodne organizacije. Njegovo razumevanje uloge civilnog društva u procesu demokratizacije u regionu dopunjuje njegovo duboko poznavanje društveno-politi?kog konteksta na Kosovu. Pošto je bio uklju?en u civilnom društvu, profesionalno kao trener, koa? i menadžer, kao i individualno kao aktivista, Besim ima dobro razumevanje i iskustvo u gra?anskom aktivizmu, izradi participativnih politika, izgradnji ?lanstva, rodnoj ravnopravnosti i podršci manjinskim zajednicama i ranjivim grupama. Pošto je po?eo kao administrator malih grantova za jedan NVO tokom 90-ih, ima preko 20 godina me?unarodnog iskustva u ocenjivanju predloga grantova, spoljnom ocenjivanju i procenama uticaja velikih razvojnih programa civilnog društva. Maternji jezik mu je albanski, a govori i engleski, makedonski i srpski