Unaprediti me?u sektorski dijalog i saradnju i istražiti potencijal podrške doma?eg privatnog sektora civilnom društvu, CEA ?e okupiti predstavnike razli?itih sektora (gra?ane, OCD, javne i privatne institucije) u izgradnji dijaloga i partnerstava oko pružanja usluga. konkretnih zajedni?kih rešenja društvenih razloga. To ima za cilj da postigne ovo omogu?avanjem neformalnih filantropskih foruma i podržavanjem inicijativa koje se bave i rešavaju socijalna pitanja kroz me?u sektorsku saradnju.