Është eksperte për media dhe komunikim me 19 vjet përvojë pune profesionale në këtë fushë. Ka punuar me organizata komplekse si Zyra e Kryeministrit (ZKM), Zyra Civile Ndërkombëtare (ICO), dhe projekte të ndryshme të donatorëve ndërkombëtarë (BE, SIDA, GIZ dhe të tjera), si dhe me media kryesore kombëtare e ndërkombëtare. Violeta është përfshirë fuqimisht në përmirësimin e mëtejmë të qasjes së Qeverisë së Kosovës lidhur me komunikimin e politikave dhe legjislacionit dhe konsultimin publik. Ka përvojë të gjerë me projekte komunikimi dhe strategji për diplomacinë publike dhe menaxhimin e palëve të interesuara; prandaj ajo posedon njohuri të mira të ciklit për menaxhimin e projekteve. Pasi ka punuar si gazetare për më tepër se një dekadë – kryesisht si korrespondente e BBC-së nga Kosova – Violeta ka raportuar për çështjet aktuale, ndërsa ka njohuri të thella për kontekstin socio-politik në Kosovë dhe procesin e demokratizimit në përgjithësi. Ajo ishte gjithashtu aktive në shoqërinë civile, duke ofruar mbështetje profesionale, përfshirë trajnime për ndërtimin e kapaciteteve, mentorim dhe vlerësim të propozimeve për grante. Violeta është profesioniste e besueshme, entuziaste dhe optimiste, është në gjendje ta mbajë lart frymën e ekipit gjatë kohëve nën tension. Gjuha e saj amtare është shqipja dhe flet rrjedhshëm anglishten dhe serbishten.