Donjeta është profesioniste me përvojë në fushën e arsimit dhe përfshirjes sociale me një njohuri të thellë të kontekstit ekonomik, shoqëror e politik në Kosovë. Ka mbi 18 vjet përvojë pune në organizatat vendore e ndërkombëtare për zhvillim, me ekspertizë të veçantë në arsimin joformal, parandalimin e braktisjes së shkollës nga grupet e margjinalizuara, në përfshirje sociale dhe trajnime për mësimdhënës. Ka përvojë të gjerë pune në të gjitha fazat e menaxhimit të ciklit të projekteve, duke i zbatuar mjetet për planifikim dhe monitorim. Përvoja e saj e punës lidhet ngushtë me shoqërinë civile. Si bashkëthemeluese e një organizate joqeveritare lokale, ajo ka kontribuar 14 vjet në ndërtimin e kapaciteteve të kësaj OJQ-je. Duke punuar në një shoqëri jashtëzakonisht delikate, komplekse e shumetnike, ajo ia doli të menaxhojë një koordinim të përkryer me komunitetin e donatorëve, partnerët vendorë e ndërkombëtarë. Njohuria e saj për rolin e shoqërisë civile në procesin e demokratizimit në Kosovë plotësohet me njohuri të thella të kontekstit socio-politik në Kosovë. Pasi ka qenë e përfshirë në shoqërinë civile, si në aspektin profesional, ashtu edhe në atë individual si aktiviste, Donjeta ka njohuri dhe përvojë të mirë në aktivizmin qytetar, krijimin e politikave pjesëmarrëse, ndërtimin e anëtarësisë, barazinë gjinore dhe mbështetjen për komunitetet pakicë dhe grupet e cenuara. Ka përvojë në vlerësimin e propozimeve për grante dhe në vlerësime të ndryshme të punës së shoqërisë civile. Ligjëron lëndën e sociologjisë në një gjimnaz dhe kjo përvojë i pasuron edhe më shumë njohuritë e saj për sistemin arsimor në Kosovë. Gjuha e saj amtare është shqipja. Flet rrjedhshëm italishten, anglishten dhe serbokroatishten.