Është eksperte e teknologjisë për shoqëri civile dhe qytetari. Me punën e saj kontribuon në avancimin e demokracisë në Kosovë duke fuqizuar gratë, të rinjtë dhe shoqërinë civile për të marrë pjesë në proceset e bërjes së politikave dhe vendimmarrjes. Në të kaluarën ka dizajnuar konceptin dhe ka udhëhequr zbatimin e platformës digjitale online për pjesëmarrjen e publikut në Kosovë (platformadigjitale.com, digitalnaplatforma.com). Kjo zgjidhje inovative i përgjigjet kërkesave në rritje për përmirësimin e transparencës së operacioneve të qeverisë përmes një platforme komunikimi që lidh qytetarët dhe pushtetin lokal në Kosovë. Përveç kësaj, ka ideuar dhe udhëhequr zbatimin e Portalit të Kosovës për financim (kosovofunding.org). Për momentin është koordinatore për Kosovën në Projektin e asistencës teknike për shoqërinë civile (TACSO). Projekti zbatohet në Ballkan Perëndimor dhe Turqi dhe punon për t’i mundësuar OSHC-ve të marrin pjesë aktivisht në proceset demokratike dhe për të stimuluar një mjedis të favorshëm për shoqërinë civile dhe zhvillimin e mediave pluraliste dhe përfshin bashkëpunimin me Qeverinë. Ajo është certifikuar si menaxhere e avancuar projekteve nga Universiteti i Stanfordit dhe ka një diplomë Master në menaxhimin strategjik të projekteve nga Programi Erasmus Mundus. Ajo mbetet një alumni dhe vullnetare aktive në programe të ndryshme me interes profesional.