NAJNOVIJE VESTI: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE... više
KOSOVSKA FONDACIJA ZA CIVILNO DRUŠTVO

Promocija

Ovaj priručnik je dizajniran da osigura da aktivnosti finansirane u celosti ili delomično od Kosovske Fondacije za Civilno Društva (KCSF) uključe informacije o izvoru finansiranja i da podiže svest opšte javnosti za poduzete aktivnosti.

Priručnik pomaže dobitnicima granta o pisanom i vizuelnom identitetu KCSF-a za sprovođenje aktivnosti. On određuje zahteve i smernice za sastanke, prezentacije, publikacije, audio i video produkcije, saopštenja za štampu, i bilo koju vanjsku komunikaciju o srži projekta. Smernica utvđuje elemente koji se koriste u gore navedenim akcijama i predstavlja uzorke za upotrebu od dobitnika grantova.

Molim vas imajte na umu da ove smernice ne važe za grantovne šeme  sa kojima KCSF upravlja i rukovodi.

ZAHTEVI VIDLJIVOSTI

Svi dobitnici granta (celog ili delomičnog) su odgovorni za davanje adekvatnog publiciteta akcijama koje sprovode kao i podršci od Kosovske Fondacije za Civilno Društva (KCSF).

Razni projekti i aktivnosti zahtevaju specifičan pristup u informisanju o sprovođenju, cilju ili ishodu projekta i/ili izvoru finansiranja projekta. Stoga sledeći odeljci ocrtavaju moguću komunikaciju opštih tipova aktivnosti finansiranih od strane KCSF.

Institucije koje koriste svoj standardni kancelarijski šablon za memorandume, u aktivnostima i projektima podržane ili u ko - organizaciji za KCSF treba ponuditi vidljiv prostor za logo KCSF-a kada je reč o davanju informacija o stvarima koje su povezane s akcijom. Grafički identitet KCSF-a mora biti postavljen u uočljivoj veličini kao i onaj od partnerske institucije.

Za aktivnosti ili akcije koje nisu navedene u nastavku, KCSF dobitnici granta treba da konsultuju administraciju KCSF-a i prime jasne smernice o vidljivosti.

Određene aktivnosti komunikacije
Neki elementi komunikacijskog plana vidljivosti mogu uključiti:

  • Saopštenja za štampu
  • Konferencije za štampu
  • Letke, brošure i  biltene
  • Veb sajt
  • Banere
  • Promotivne elemente
  • Fotografije
  • Audiovizuelne produkcije
  • Javne događaje i posete
  • Informativne kampanje


KCSF VIZUELNI IDENTITET


KCSF Logo:

 
Skidaj Logo (CDR)

Skidaj Logo (JPG) 

 

 

  R: 20, G: 118, B: 181
  C: 86, M: 49, Y: 5, K: 0

  R: 221, G: 221, B: 219
  C: 12, M: 9, Y: 11, K: 0

  R: 28, G: 35, B: 43
  C: 81, M: 70, Y: 58, K: 68

 

KCSF odricanje odgovornosti
“Ova publikacija je proizvedena uz podršku Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF). Sadržaj ove publikacije je jedina odgovornost – naziv partnerske organizacije– i ni na koji način ne odražava stavove KCSF-a.”

 

Aktivnosti / Akcije podržane ili suorganizirane od strane KCSF:

Skidaj šablon 

Upisi se u KCSF

Budite informisani o najnovijim dešavanjima putem upisivanja u KCSF bazu podataka Upisi

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Koji su mehanizmi Vlade Kosova otvoreni za civilno društvo na Kosovu?više