Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

OSHC-të trajnohen për Obligimet ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Një nga aspektet e rëndësishme të funksionimit të organizatave të shoqërisë civile është funksionimi i tyre në pajtueshmëri të plotë me ligjet në fuqi. Por pajtimi me to, dhe sidomos ndaj detyrimeve të natyrës financiare, shpesh paraqitet i ndërlikuar.


Për të adresuar këto nevoja, si pjesë e trajnimeve dhe punëtorive për ngritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile, KCSF organizoi një trajnim dyditor me temë “Obligimet e organizatave të shoqërisë civile ndaj Administratës Tatimore të Kosovës”, me ligjërues Zana Llapashtica, Hasime Shabanaj dhe Sami Salihu.


I dizajnuar specifikisht për organizatat e shoqërisë civile, trajnimi që u mbajt në datat 8 dhe 9 shkurt 2017, trajtoi aspektet kryesore ligjore dhe konceptet që lidhen me legjislacionin tatimor të Kosovës.


Synimi parësor i këtij trajnimi ishte që të shpjegojë Ligjin mbi TVSh-në, Ligjin për Tatimin në të Ardhura Personale dhe Ligjin për Tatimin në të Ardhura të Korporatave. Gjithashtu, u trajtuan mënyra e deklarimit dhe pagesës së tatimeve dhe raportimet e kërkuara sipas ATK-së, si dhe u përdorën shumë shembuj dhe ushtrime praktike për të kuptuar më qartë legjislacionin tatimor.
 

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cilët mekanizma të Qeverisë së Kosovës janë të hapur për shoqërinë civile në Kosovë?më shumë