Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Trajnime specifike

Me qëllim të adresimit dhe plotësimit të nevojave specifike që mund t’i kenë OShCtë dhe institucionet publike, Qendra ofron mundësinë e organizimit të trajnimeve specifike.

 

OShC-të/institucionet publike të interesuara për të përfituar nga ky shërbim duhet të shprehin interesimin e tyre në Qendër përmes plotësimit të formës elektronike për “trajnime specifike” e cila mund të shkarkohet në www.kcsfoundation.org apo të merret në zyrat e KCSF-së. Stafi i Qendrës do të përkujdeset për mbledhjen, sistemimin dhe organizimin e trajnimeve bazuar në kërkesat e pranuara. 

 

Hapat që duhet ndjekur për të parashtruar kërkesën për një trajnim specifik:

  • Identifikoni nevojën për ngritje kapacitetesh në kuadër të stafit;
  • Kontaktoni Qendrën;
  • Plotësoni formën për aplikim për trajnime specifike;
  • Stafi i Qendrës do të përgjigjet brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

 

Kriteret për të përfituar nga trajnimet specifike: 

  • Çështja të cilën mendoni ta adresoni duhet të jetë në kuadër të pesë fushave të ekspertizës të cilat i mbulon Qendra;
  • Numri i stafit të organizatës/institucionit tuaj të interesuar për trajnim nuk mund të jetë më shumë se tre (3);
  • Për organizimin e trajnimit specifik duhet që të jenë së paku pesë (5) kërkesa nga organizata/institucione të ndryshme.


Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Çfarë është liria e asociimit?më shumë