Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
Fondet për Shoqëri Civile

Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI)

KCSF është partneri vendor i Ambasadës Kanadeze për zbatimin e Fondit Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) në Kosovë. Ky Fond ofron mbështetje të drejtpërdrejtë për organizatat jo-për-përfitim të angazhuara në zhvillimin lokal. Thirrjet e CFLI kanë të përcaktuara fushat për cilat aplikantët mund të aplikojnë dhe publikimi i thirjes bëhet në baza vjetore.


Thirrjet e publikuara deri më tani janë si më poshtë:

 

Thirrja CFLI 2014-2015

Thirrja CFLI 2015-2016

Thirrja CFLI 2016-2017

Thirrja CFLI 2017-2018


Përfituesit


Projektet e përkrahura nga CFLI 2014-2015


Projektet e përkrahura nga CFLI 2015-2016


Projektet e përkrahura nga CFLI 2016-2017


Projektet e përkrahura nga CFLI 2017-2018* Vlerësimi i aplikacioneve në këtë skemë bëhet vetëm nga Ambasada Kanadeze në Zagreb kështu që aplikimi në këtë skemë është i mundshëm vetëm në gjuhën angleze. Si rrjedhojë, të gjitha thirrjet për aplikim të publikuara në kuadër të skemës janë në po atë gjuhë.

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cili është organi më i lartë drejtues i Fondacionit?më shumë