Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Paraqitja publike

Me qëllim të përmbushjes së objektivave, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile mund të ofrojë moderator për aktivitetet tuaja në shumë prej temave të ndërlidhura. Për më shumë informata dhe këshilla, kontaktoni në +381 (0)38 248 643 dhe +381 (0)38 248 636 ose përmes email adresës office@kcsfoundation.org.

Temat e sugjeruara:

 • Ambienti i favorshëm për shoqërinë civile
 • Zhvillimi i shoqërisë civile
 • Konsultimet publike
 • Edukimi qytetar dhe pjesëmarrja
 • Strategjitë e donatorëve për OJQ-të në Kosovë
 • Qeverisja e mirë e OJQ-ve
 • Llogaridhënia  dhe transparenca e OJQ-ve
 • Strategjitë e OJQ-ve dhe ngritja e fondeve
 • Zgjerimi i Bashkimit Europian
 • Procesi i Stabilizim - Asociimit
 • Marrëdhëniet e BE-së me Kosovën
 • Përfshirja e shoqërisë civile në dialogun e PSA-së
 • Programet e asistencës financiare të BE-së
 • Bashkëpunimi regjional
 • Reforma e administratës publike
 • Liberalizimi i vizave për Kosovën
 • Përfshirja e shoqërisë civile në strukturat/mekanizmat e Kosovës për integrim europian

* Ju lutemi që kërkesën të e paraqitni një muaj para datës së aktivitetit.


Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cilat janë format e organizimit të OShC – ve në Kosovë?më shumë