LAJMI I FUNDIT: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE OF... më shumë
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Profili

E themeluar në vitin 1998 dhe zyrtarisht e regjistruar në vitin 1999, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) është organizatë e pavarur, jofitimprurëse, e fokusuar në përkrahjen e iniciativave civile lokale, që çojnë në një lëvizje të fuqishme të shoqërisë civile, që do të promovojë një kulturë demokratike dhe për t’iu përgjigjur nevojave socio-ekonomike të Kosovës. Perspektiva e integrimit europian të Kosovës i ka sjellë KCSF-së një fokus të fuqishëm në çështjet e lidhura në kornizën e BE-së për Ballkanin Perendimor dhe Kosovën në veçanti.

                                             

Programet kryesore të KCSF-së janë:

  • Programi për zhvillim të shoqërisë civile
  • Programi për integrim europian
  • Fondet për shoqëri civile

  Megjithatë, edhe pse të ndarë në programe, një numër i madh i projekteve dhe aktiviteteve të KCSF-së janë të ndërlidhura dhe ndërmirren në kuadër të tre programeve. Grupi i synuar i KCSF-së janë orgnizatat e shoqërisë civile, autoritete publike dhe mediet.

                                                 

  PROGRAMI PËR ZHVILLIM TË SHOQËRISË CIVILE është i fokusuar në krijimin e një ambienti të përshtatshëm për funksionim të shoqërië civile, dhe atë përmes:


  Krijimi i një ambienti të përshtatshëm për shoqëri civile:

  Avancimi i kornizës ligjore;

  • Rritja e pjesëmarrjes qytetare;
  • Vënia e standardeve për financim publik të OShC-ve;
  • Kontribuimi në strukturim të bashkëpunimit në mes të shoqërisë civile dhe Qeverisë;
   Ngritja e njohurive për sektorin e shoqërisë civile:
   • Përkrahja e orgnizatave të shoqërisë civile;
   • Ofrimi informatave relevante dhe studimeve për shoqëri civile;
   • Informim i rregullt mbi zhvillimet e fundit në sektor;
   • Ngritja e kapaciteteve për OShC.

    

   PROGRAMI PËR INTEGRIM EUROPIAN është i fokusuar në ngritjen e njohurive për procesin e integrimit europian dhe avancimin e agjendës Europiane të Kosovës, përmes:


   Ngritja e njohurive për procesin e integrimit europian:
   • Informim i rregullt mbi zhvillimet fundit;
   • Ngritja e kapaciteteve për BE-në (në nivel bazik dhe të avancuar);

   Avancimi i agjendës europiane të Kosovës:

   • Strukturimi i bashkëpunimit në mes të shoqërisë civile dhe Qeverisë në procesin e integrimit europian;
   • Komunikim i rregullt me Komisionin Europian.


   PROGRAMI I FONDEVE PËR SHOQËRI CIVILE është i fokusuar në përkrahjen OShC-ve vendore të angazhuara në fushën e demokratizimit, pjesëmarrjes qytetare, transparencës dhe llogaridhënies, barazisë gjinore dhe minoriteteve.
    
   Përveç financimit të OShC-ve, KCSF, përmes komponentës së monitorimit të organizatave përfituese synon që të kontribuojë në përmirësimin e qeverisjes së brendshme të tyre dhe ngritjen e cilësisë së zbatimit të projekteve. Poashtu, organizatave përfituese u ofrohen trajnime për ngritje të kapaciteteve dhe këshillim gjatë punës.

   Përmes skemës se granteve për shoqëri civile, KCSF synon që të kontribuojë në përmirësimin e bashkëpunimit në mes të donatorëve dhe fuqizimin e partneriteteve strategjike në mes të të gjithë hisedarëve. Aktualisht, KCSF është e angazhuar në analizimin e prioriteteve strategjike të donatorëve të huaj në Kosovë, programeve për shoqëri civile, si dhe mekanizmave për implementimin e tyre.

   Regjistrohu në KCSF

   Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

   Informatori Elektronik i KCSF-së

   më shumë

   Pyetjet më të shpeshta?

   Cilat janë obligimet e organizatave me Status për Përfitim Publik në Kosovë?më shumë